เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) มุ่งสู่การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบคู่เสี่ยว

Development of a District Health System (DHS) for Solving the Chronic Disease Problems by the Xiao Tie

ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

อรวรรณ กีรติสิโรจน์

บทคัดย่อ

            การวิจัยประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การแก้ปัญหาโรคเรื้อรังแบบคู่เสี่ยว อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมิน เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ป่วยจำนวน 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านบริบท โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ และวิถีชีวิตวัฒนธรรม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากรพร้อมและเพียงพอ ผู้นำให้การสนับสนุนดี งบประมาณเพียงพอ องค์ความรู้สำคัญคือวัฒนธรรมการผูกเสี่ยว ใช้ข้อมูลการเจ็บป่วย สังคมและภูมิศาสตร์มาจัดการโครงการ และต้นทุนทางสังคมที่ดี 3)  ด้านกระบวนการ มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน คัดเลือกและการจับคู่เสี่ยว ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือเสี่ยว  ค้นหาสาเหตุและประเมินปัญหาคู่เสี่ยว ดูแลคู่เสี่ยว จัดการปัญหาที่แท้จริง การติดตามดูแลคู่เสี่ยวที่บ้าน อยู่ภายใต้กลไกการประสานงานทุกระดับ และ 4) ผลการพัฒนาพบว่า มีคู่เสี่ยวจำนวน 81 คู่ (162 คน) จำแนกเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 47 คู่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 34 คู่ หลังจากเข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือด และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้เพิ่มขึ้น และทั้งสองกลุ่มมีอัตราการขาดนัดลดลง

คำสาคัญ : ระบบสุขภาพอำเภอ, โรคเรื้อรัง,คู่เสี่ยว

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the development of a district health system (DHS) for solving chronic disease problems by the Xiao (or Silk tie) in Ban Khok district, Uttaradit province. CIPP Model was used as a framework for assessing. Data was collected by document analysis, in-depth interviews, and group interviews with 21 participants: health workers, community leaders, local authorities, village health volunteers, and patients. The frequency, percentage, and content analysis were used for data analysis. Results of this study revealed that in terms of the context (C), principles and objec-tives of the project were consistent with health policy and strategy of the Ministry of Public Health, local  health issues, and the way of life of people. In terms of the input (I), the staffs, budget, resources of the project were sufficient. And they were supported by the leader. The Xiao tie as knowledge was applied as a project strategy. Data for management of the project were health, social and geographic information. In addition, social capital was good. In terms of the process (P), the important processes were as follows: making the coincident understanding, selecting and matching the group of Xiao, giving suggestion, solving the problem’s root, and monitoring the self-care behaviors of Xiao at home. The whole process was under the coordination mechanism at all levels. And in terms of the products (P), there were 81 pairs of the Xiao tie (162 participants), 47 pairs of having Diabetes Mellitus, and 34 pairs of having Hypertension. After participating in the program, the diabetic patients as well as the hypertensive patients were able to control their blood sugar, and their blood pressure, respectively. And both groups had a reduced rate of missed appointment.

Keywords: District Health System, DHS, Chronic Disease, the Xiaoor Silk Tie

ที่มา : ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, อรวรรณ กีรติสิโรจน์. (2516). การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) มุ่งสู่การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบคู่เสี่ยว. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(3), 138-151.

 

Source : Link to Full Paper

 

 

เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :