เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Factors Related to Self-Care Behaviors using Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine of

Village Health Volunteers in Thung Saliam District, Sukhothai Province

ฉัตรณรงค์ พุฒทอง

 ปัทมา สุพรรณกุล

 สุคนธ์ธิกา นพเก้า

บทคัดย่อ

                การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 394 คน สุ่มตัวอย่างแบบเชิงระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบอีทีเอ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

                ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับพอใช้ ร้อยละ 91.4 มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลตนเองในระดับดีมาก และ ร้อยละ 98.5 มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยทางบวก (r =.260, p <.001) สำหรับความรู้ พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับน้อยทางลบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (r=-.241, p<.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพตนเอง; แพทย์แผนไทย; การแพทย์ทางเลือก; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Abstract

The objectives of this correlational research was to study self-care behaviors using Thai traditional medicine and alternative medicine of village health volunteers and to examine factors related to self-care behaviors of village health volunteers in Tung Saliam District, Sukhothai Province. The samples were 394 village health volunteers. The systematic random sampling was used to recruit the samples. Data were collected by using questionnaire with a reliability of .81, analyzed by using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and ETA at significant level of .05. The results revealed that 63.2% of the samples had low levels of self-care behaviors using Thai traditional medicine and alternative medicine styles follow by 91.4.% had excellence level of the Thai traditional medicine and alternative medicine knowledge and 98.5% had low level of attitude toward to self-care behaviors. The factors related to self-care behaviors of village health volunteers using Thai traditional medicine and alternative medicine in positive correlation was attitudes towards to self-care behaviors (r=.260, p<.001) For the knowledge had negative correlation with self-care behaviors (r=-.241, p<.001) at the significance level of .05. The suggestion: the attitudes toward self-care behaviors using Thai traditional medicine and alternative medicine is an important factor that should be developed as a behavioral change program for village health volunteers.

Keywords: self-care behavior; Thai traditional medicine; alternative medicine; village health volunteers

ที่มา : ฉัตรณรงค์ พุฒทอง, ปัทมา สุพรรณกุล และ สุคนธ์ธิกา นพเก้า. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 28(3), 156 - 164.

 

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :