เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับควันบุหรี่มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

Factors affected to avoidance behavior of secondhand smoke among students in the University

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

รุ่งนภา แย้มกลีบ

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับควันบุหรี่มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จำนวน 351 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ

                ผลการวิจัย พบว่า มีนักศึกษาเคยได้รับควันบุหรี่มือสองภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 32.2 และสถานที่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือ ห้องน้ำบนอาคารเรียน บริเวณที่จอดรถ และบริเวณทางเท้า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 59.5 โดยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย เพศหญิง (ORAdj=1.747, 95% CI: 1.056-2.890)  ไม่เคยมีการสูบบุหรี่ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ORAdj=6.554, 95% CI: 1.348-31.877)  มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในระดับมาก (ORAdj=1.965, 95% CI: 1.112-3.473)  และมีการรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองในระดับมาก (ORAdj= 1.647, 95% CI: 1.026-2.643) โดยร่วมกันทำนายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 15.2 ดังนั้น จึงเสนอให้ มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองพร้อมๆ กับเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, การหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง, นักศึกษามหาวิทยาลัย, ควันบุหรี่มือสอง

Abstract

                The purpose of this research was to investigate factors affected to avoidance of secondhand smoke among students in the University. And applying the health belief model to research framework. This study gathers data through questionnaires to get the opinions of a sample of students 4th at a university in the northern of Thailand. They were taken through a multi-stage sampling to get 351 peoples. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square, and binary logistic regression analysis.

                The results showed that 32.2% of students were exposed to secondhand smoke from a toilet in the building, parking area, and a sidewalk in the university. Most of the students had a high level of avoidance of secondhand smoke exposure at 59.5%. The independent variables that significantly affected to behavior of avoiding secondhand smoke were statistically significant at the level of 59.5% 0.05 contains: female (ORAdj = 1.747, 95% CI: 1.056-2.890), smoking in the past 6 months (ORAdj = 6.554, 95% CI: 1.348-31.877), had a knowledge concerning Non-Smokers Health Protection Act, B.E. 2535 at high  level (ORAdj = 1.965, 95% CI: 1.112-3.473), and perceived the benefits of avoiding secondhand smoke at high level (ORAdj = 1.647, 95% CI: 1.026-2.643). The independent variables have a predictive value of 15.2 percent in the behavior of avoiding secondhand smoke of students in the university.  From this finding proposed to the university should be developed measures to enhance knowledge and behavior of avoiding secondhand smoke and should be monitored and law enforcement of the Non-Smokers Health Protection Act, B.E. 2535 with strictly.

Keywords : the health belief model, the behavior of avoiding secondhand smoke, student, university

ที่มา : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และ รุ่งนภา แย้มกลีบ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับควับบุหรี่มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 13(2), 89-101.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :