เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
อาจารย์ ทศพล บุตรมี
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : totsaponb@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วท.บ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณประเทศไทยปี2548
2. วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเทศไทยปี2551
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. การยศาสตร์
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. การศึกษาสถานีงานที่เหมาะสมสำหรับงานจักรเย็บอุตสาหกรรม:กรณีศึกษาหน่วยเคหะบริการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2551
2. The Fertilizer Feeding Tool of Corn Planting for Preventing Awkward Posture and Working Period Reduction. " at Bureau of Occupational and Environmental Disease, Thailand , 2558
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Totsapon Butmee. Factors affecting work-related musculoskeletal pain among professional nurses in Naresuan University hospital. Journal of Nursing and Health Sciences, 2016; 10(1) : .    
2. Totsapon Butmee.. Ergonomics Risk Factors Affect to Work-related Musculoskeletal Disorders in Nurses and Prevention.. KKU Journal for Public Health Research, ; 8(4) : .    
3. Totsapon Butmee.. Ergonomics Risk Assessment Tools. Disease Control Journal, 2016; 42(1) : .    
4. Totsapon Butmee.. The Efficiency Investigation of Corn Seed Removal Tool for Prevention of Finger Injury and Product Improvement: A Case Study of . Proceeding of the 31st International Congress on Occupational Health., 2015; 0(0) : .    
5. Totsapon Butmee, Kanpitcha Kiatkitroj and Piraya Aungudornpukdee.. Health Status and Health Risk of Working Conditions among the Agricultural Informal Workers in Phitsanulok Province. Journal of Safety and Health, 2014; 7(26) : 17-26.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8