เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ดร. พีรญา อึ้งอุดรภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : pirayaa@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยปี2537
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์)อนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2541
3. Ph.D. Public HealthChulalongkorn UniversityประเทศThailand ปี2009
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
2. มลพิษทางอากาศและผลกระทบ
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. การศึกษาความชุกของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ และการประเมินตนเองทางด้านทักษะการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , 2557
2. Factors related to short-term memory dysfunction in children residing near a Petrochemical Industrial Estate. , 2010
3. Risk factors affecting visual-motor coordination deficit among children residing near a petrochemical industrial estate. , 2009
4. การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนแออัดในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชน แออัดคลองเตย , 2553
5. Lead removal from battery factor wastewater by using Typha augusifolia L. and rice straw. , 2002
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Aungudornpukdee P., Vichit-Vadakan N. Risk factors affecting visual-motor coordination deficit among children residing near a petrochemical industrial estate. Nepal Med Coll J, 2009; 11(4) : 241-246.    
2. Aungudornpukdee P, Vichit-Vadakan N, Taneepanichskul S. Factors related to short-term memory dysfunction in children residing near a Petrochemical Industrial Estate. J Med Assoc Thai, 2010; 93(3) : 285-292.    
3. Butmee T., Kieatkitroj K., and Aungudornpukdee P. Health Status and Health Risk of Working Condition among the Agriculture Informal Workers in Phitsanulok Province. Journal of Safety and Health, 2014; 7(26) : 17-26.    
4. Aungudornpukdee P. et al., . Situation of Pesticide Use and Health Impact of Farmers: A Case Study of Hor Glong Sub-district, Prompiram District, Phits. Journal of Environmental Health, 2014; 16(0) : 65-77.    
5. Aungudornpukdee P. et al., . Pesticide Use among Farmers: A Case Study of Hor Glong Sub- district, Prompiram District, Phitsanulok Province. Journal of Thai Environmental Health, 2014; 3(1) : 52-61.    
6. Warodomrungsimun C. and Aungudornpukdee P. Pesticide and Impact of Health and Environment. Journal of Thai Environmental Health, 2014; 3(1) : 43-47.    
7. Jaitia S., Warodomrungsimun C., Maton T., and Aungudornpukdee P. River Utility and The Quality of Life among People Settled along the Li River, Lamphun Province. Rajaphat Chiang Mai Research Journal, 2014; 11(1) : 52-58.    
8. Jaitia S., Warodomrungsimun C., Maton T., and Aungudornpukdee P. Quality of life and public policy for reducing degradation in The Li River, Lumphun. Journal of Environmental Management, 2015; 11(1) : 38-51.    
9. Jaitia S., Warodomrungsimun C., Maton T., and Aungudornpukdee P. Water Quality and Li River Utility, Lumphun Province. RMUTP Research Journal, 2015; 9(1) : 112-124.    
10. Sut Buntho and Piraya Aungudornpukdee. Effectiveness of Community Waste Management Using 5 Rs. Program: A Case Study o. The National and International Graduate Research Conference, 2016; 0(0) : 594-600.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8