เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
อาจารย์ สุดาวดี ยะสะกะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : sudawadeey@nu.ac.th,cukoo_555@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทยปี2553
2. สม.อนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทยปี2556
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. การจัดการขยะมูลฝอย
2. การจัดการของเสีย
3. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Potential Assessment for Utilization of Solid Waste in KhonKaen University , 2013
2. Potential Assessment for Composting of Food Waste in KhonKaen University , 2013
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Sudawadee Yasaka and Jakkapong Kanyaprasit. FACTORS EFFECTING SELF PREVENTION FROM USAGE PESTICIDES BEHAVIORS OF MAIZE GROWERS IN PHETCHABUN PROVINCE. 16th National Environmental Conference, 2017; 0(0) : .    
2. นุชนาฏ ศรทะเดช, กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์, สุดาวดี ยะสะกะ, ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจกร , พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพชร. ประสิทธิผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร. วารสารควบคุมโรค, 2559; 42(2) : .    
3. ญาณิศา ศรีใส, สุดาวดี ยะสะกะ. สถานการณ์การสุขาภิบาลอาหาร บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารควบคุมโรค, 2559; 42(4) : .    
4. สุนิสา นักดนตรี, สุดาวดี ยะสะกะ. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในร้านรับซื้อของเก่าโดยพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับขยะ และประชาชนที่อาศัยในบริเวณข้างเคียงร้านรับซื้อของเก่า. วารสารควบคุมโรค, 2560; 43(1) : .    
5. ธัญภรณ์ ไทยอู่, สรัญญา ถี่ป้อม, สุดาวดี ยะสะกะ, วิโรจน์ จันทร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมี ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิรา. วารสารควบคุมโรค, 2560; 43(3) : .    
6. ปัทมา ศรีแสง , สุดาวดี ยะสะกะ , สรัญญา ถี่ป้อม , ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ , พีรญา อึ้งอุดรภักดี , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, พันธ์ทิพย์. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วาราสารเภสัชกรรมไทย, 2560; 10(1) : .    
7. สุดาวดี ยะสะกะ, ศันศนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงค์ ,พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพชร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร ทั้งภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. วารสารควบคุมโรค, 2561; 44(2) : .    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8