เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ,สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967347
E-mail : pantiph@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : pirayaa@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : intrchom16@hotmail.com
รายละเอียด

ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : jutaratrakprasit@gmail.com
รายละเอียด

ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : redeeratm@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.สรัญญา ถี่ป้อม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967360
E-mail : sthiphom@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : tadpongt@nu.ac.th
รายละเอียด

อาจารย์ยุวดี ทองมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : jeab-yuwadee@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์บุษกร ชมเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : u5208115@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์ทศพล บุตรมี
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : totsaponb@nu.ac.th
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8