เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.วิมาลา ชโยดม
ตำแหน่ง : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ : 055-967398
E-mail : vimalac@nu.ac.th
รายละเอียด

ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967319
E-mail : nithrak@nu.ac.th , nithrakm@gmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 055-967344
E-mail : moteww@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967318
E-mail : somkiats@nu.ac.th
รายละเอียด

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาอนามัยชุมชน
โทรศัพท์ : 055-967366
E-mail : narongsakn@nu.ac.th , nnoosorn@yahoo.com
รายละเอียด

ผศ.(พิเศษ) ดร.สุพัฒนา คำสอน
ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail :
รายละเอียด

ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : pirayaa@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.อนุสรา สีหนาท
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ :
E-mail : anusara.sii@outlook.com
รายละเอียด

อาจารย์ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ : 055-967384
E-mail : chatnarongp@nu.ac.th
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8