เปลี่ยนภาษา :

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยมขององค์กร (Organizational Value)

 

วิสัยทัศน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ
และก้าวสู่ระดับนานาชาติ   
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน การสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของภูมิภาค

 

   

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
 
   
 

ค่านิยมขององค์กร (Organizational Value)

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :