เปลี่ยนภาษา :

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”

 

   

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุขและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติ
  4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
   

เป้าประสงค์
 

  1. เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  2. เป็นคณะ ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เป็นแหล่งบริการวิชาการ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
  4. เป็นคณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :