เปลี่ยนภาษา :

 

ZALUPA XUI MOCHA
 
 
 
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
     
    
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนางานวิจัย
 
    
อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
     
    
ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
    
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ
       
    
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
    
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
 
      
      อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
     ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการ
    แพทย์แผนไทยประยุกต์
 
     
 
       
ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :