เปลี่ยนภาษา :

 

คณะกรรมการประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
     
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการ
     
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
     
     
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
กรรมการ
 
หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
กรรมการ
     
     
     
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยฯ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
กรรมการ
     
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
 
 
 


 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :