เปลี่ยนภาษา :

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)

ระดับปริญญาโท

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ระดับปริญญาเอก

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

สอบถามข้อมูล : 055-96-8652 งานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :