เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นประธานกรรมการการประเมิน,  ผศ.ร.อ.หญิง วชิรา พันธุ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการการประเมิน และ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์เป็นกรรมการการประเมิน โดยมีรองคณบดี, หัวหน้ากลุ่มสาขา, ประธานหลักสูตร, อาจารย์, หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมภักดีนเรศวร์ ชั้น 2  คณะสาธารณสุขศาสตร์      

เมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :