เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณาจารย์ แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่ นิสิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัตการนวด จากสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) เข้าร่วมในพิธี โครงการไหว้ครูสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ถ่ายทอดวิชาการความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้ลูกศิษย์มีความรู้ติดตัว นำไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งการไหว้ครูแพทย์แผนไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม พร้อมทั้งให้นิสิตได้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ ก่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์และนิสิต ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :