เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,300 บาท

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 จึงให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ประกาศรับสมัครอาจารย์

  2. ใบสมัครงาน

  3. หนังสือรับรองความประพฤติ

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :