นางสาวศิรดา ยุวรรณศิริ
หัวหน้างานธุรการ/หน่วยบุคคล

โทรศัพท์ : 055-967330

E-mail : bungkee_b@hotmail.com
นางสาวปาริชาต เสือเพ็ง
หน่วยบุคคล

โทรศัพท์ : 055-967444

E-mail : p_tigers@hotmail.com
นางสาวมธุรส มีเกษ
เลขานุการคณบดีและหน่วยสารบรรณ

โทรศัพท์ : 055-967398

E-mail : mathuros.poti@gmail.com
นายปาราเมศ มาอยู่
หน่วยยานพาหนะ

โทรศัพท์ : 7313

E-mail :
นางสาวสมพร สามงามแสน
หน่วยสารบรรณ

โทรศัพท์ : 7346

E-mail :
นางไพรินย์ ท้วมเพ็ง
หน่วยสารบรรณ

โทรศัพท์ : 7346

E-mail :
นายธีรพรรณ ขุนพิลึกเรืองเดช
พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 7329

E-mail : aou7734@hotmail.com