นางสาวศิรดา ยุวรรณศิริ
หัวหน้างานธุรการ/หน่วยบุคคล

โทรศัพท์ : 055-967330

E-mail : bungkee_b@hotmail.com
นางสาวปาริชาต เสือเพ็ง
หน่วยบุคคล

โทรศัพท์ : 055-967444

E-mail : p_tigers@hotmail.com
นางสาวมธุรส มีเกษ
เลขานุการคณบดีและหน่วยสารบรรณ

โทรศัพท์ : 055-967398

E-mail : mathuros.poti@gmail.com