นางชนิดา ดีรักษา
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ/หน่วยการเงิน

โทรศัพท์ : 055-967322

E-mail : nakon8088@gmail.com
นางอริศรา อิ่มคำ
หน่วยพัสดุ

โทรศัพท์ : 055-967322

E-mail : tong_jeep@hotmail.com
นางสาวฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน
หน่วยการเงิน

โทรศัพท์ : 055-967322

E-mail : chaluaylak@gmail.com
นายนพพันธ์ มีพยุง
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

โทรศัพท์ : 055-967341

E-mail : phnu5@hotmail.com
นางสาวเจษฎา เปาจีน
พัสดุ

โทรศัพท์ : 055-967322

E-mail :
นายประกิจ ชารส
ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 7322

E-mail :
นางสาวดวงเนตร มีแสง
พนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 7322

E-mail : aoy_duangnat@hotmail.com
นางสาวปัทมา ตรงต่อธรรม
สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา 1)

โทรศัพท์ : 055-253011

E-mail : pattama_pu@hotmail.com