นางสาวพิชญานันท์ สุขมาก
หัวหน้างานนโยบายและแผน/หน่วยนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 055-967327

E-mail : noojangph@gmail.com
นางสาวจิตติพร ราษฎร์ทองหลาง
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

โทรศัพท์ : 055-967331

E-mail : omenan2000@hotmail.com
นางสาวจันจิรา สามานาม
หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 055-967332

E-mail : janjiras@nu.ac.th
นายเศรษฐพงษ์ ดีอุด
หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 055-967336

E-mail : settapongd@hotmail.com