นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

2. พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย

3. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย

4. กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัย

5. ส่งเสริมให้ข้าราชการหรือพนักงานที่มิใช่สายวิชาการ ทำการวิจัย สถาบันเพื่อพัฒนางานและองค์กร

6. พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัย

7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อการวิจัย

8. สนับสนุนการนำเสนอผลงาน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย