เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5 ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5
เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2561
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ