เมื่อวันที่ : 8 กันยายน 2563
แนวปฏิบัติการนำส่งเงินสะสมประกันสังคม เดือน ก.ย.-พ.ย.2563 แนวปฏิบัติการนำส่งเงินสะสมประกันสังคม เดือน ก.ย.-พ.ย.2563
เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2563
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด. 91 สำหรับปี 2562 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด. 91 สำหรับปี 2562
เมื่อวันที่ : 31 มกราคม 2563
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร แนวปฏิบัติการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2563
แจ้งกำหนดการจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) ประจำปีภาษี 2562 แจ้งกำหนดการจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) ประจำปีภาษี 2562
เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2563
การจัดส่งใบแจ้งยอดสมาชิก กบข.ปี 2562 ทางอีเมล การจัดส่งใบแจ้งยอดสมาชิก กบข.ปี 2562 ทางอีเมล
เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2562
แจ้งค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. แจ้งค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เมื่อวันที่ : 6 กันยายน 2562
แจ้งการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)