การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร