การทำ workshop การยื่นของบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

การทำ workshop การยื่นของบประมาณแผ่นดิน ปี 2564
เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2562

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วม
การทำ workshop การยื่นของบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 แผนงานวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มอาหาร โลจิสติกส์ พลังงาน ท่องเที่ยว

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ห้องเอกาทศรถ 301 เวลา 10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่
http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event2782019/index.php