ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5

ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5
เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.60