สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน
เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2561

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561