ประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 งานธุรการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับงานบริการการศึกษาได้จัดการประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้หน่วยบุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อไป