การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 งานธุรการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวววิสุทธิณี อัครวงษ์ เจ้าหน้าที่
จากกองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ