ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 หน่วยบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยท่านคณบดีให้เกียรติกล่าวตัอนรับและมอบนโยบายในการดำเนินงานสำหรับคณาจารย์และบุคลากรใหม่จำนวน 5 ท่าน คือ นางสาวขวัญชนก หมอกมืด นางสาวกุลิสรา อุ่นเจิรญ นางสาวนพวรรณ วัชรพุทธ อาจารยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนางสาวบุษกร ชมเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม และนางสาวดวงเนตร มีแสง พนักงานการเงินและบัญชี