สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์