สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์