โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดวิจัยสถาบันฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดวิจัยสถาบันฯ
เมื่อวันที่ : 31 มกราคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดวิจัยสถาบัน

สำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยท่านอาจารย์ ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ เป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านเพิ่มเติม