ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ : 4 กันยายน 2556

ประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถดาว์โหลดไฟล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.๑ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.๑ ย/วช.๑ ด.) สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย รายละเอียดดังนี้

  1. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ที่ url : http://nrpms.nrct.go.th โดยคลิ๊กเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการสมัครขอรับทุน ทั้งนี้ขอให้แนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2556 เท่านั้น หากพ้นกำหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา
  2. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบ วช.1ช (แผนงานวิจัย) และ วช.1 ย/วช.1ด. (โครงการเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ โดยในกรณีที่เป็นแผนงำนที่ประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตำมที่ระบุในแผนงาน โดยเย็บรวมกันเป็นชุด ใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16
  3. ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังข้อ 5.2 โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว พร้อมสำเนา รวมเป็น 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) จำนวน 2 ชุด ถึง วช. ตามที่อยู่ด้านลาง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
  4. การส่งเอกสาร กรณีที่มีการส่งโดยตนเองให้ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) และหากส่งทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
  5. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  6. ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
  7. ต้องมีหนังสือนำส่ง ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานจัดทำหนังสือนำส่งในภาพรวมของทุกโครงการวิจัย ให้สำเนาหนังสือนำส่งแนบเอกสารแต่ละแผนงาน/โครงการวิจัยเดี่ยวด้วย
  8. การจ่าหน้าซอง (รายละเอียดในประกาศฯ)