การสอบภาษาอังกฤษ

 

ระดับปริญญาโท
กรณีที่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ / ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ระหว่างการศึกษาให้มีสถานภาพเป็นนิสิตสามัญ และใช้คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก
กรณีที่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ / ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
มีสถานภาพเป็นนิสิตวิสามัญ เพราะขาดคุณสมบัติ เรื่องความรู้ภาษาอังกฤษ หากภายใน 1 ปีการศึกษานั้น นิสิมีการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้คงสถานภาพเป็นนิสิตวิสามัญออกไปอีก 1 ปีการศึกษา รวมเป็น 2 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร