เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

ระดับปริญญาโท (นิสิตรหัส 56)

รายวิชา 551517 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา (Behavioral Sciences and Health Education)

 

หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน วันที่
สุขศึกษาในชุมชน : แนวคิด กลยุทธ์ และกระบวนการปฏิบัติการ

รศ.ดร.ประสิทธิ์

ลีระพันธ์

24 - 25 ส.ค.56
อสม.กับการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

รศ.ดร.ประสิทธิ์

ลีระพันธ์

24 - 25 ส.ค.56
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องปัญหาสุขภาพของสังคมไทย

รศ.ดร.ประสิทธิ์

ลีระพันธ์

24 - 25 ส.ค.56
แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ กลวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (1)

รศ.ดร.ประสิทธิ์

ลีระพันธ์

24 - 25 ส.ค.56
แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ กลวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (2)

รศ.ดร.ประสิทธิ์

ลีระพันธ์

24 - 25 ส.ค.56
The Future of Health

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์

หนูสอน

31 ส.ค.56
Health Behavior Theory and Model at a Glance

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์

นิ่มพิทักษ์พงษ์

1 ก.ย.56
Outcome Mapping

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์

นิ่มพิทักษ์พงษ์

1 ก.ย.56
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์

หนูสอน

7 ก.ย.56

 

รายวิชา 551516 (Environmental and Occupational Health)

หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน วันที่
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
Sanitation in Natural Disasters ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
แนวคิดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน (1) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
แนวคิดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน (2) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
มลพิษอากาศ (1) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
มลพิษอากาศ (2) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56
มลพิษอากาศ (3) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 8 ก.ย.56