ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

3.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2549

4.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2554

5.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การย้ายหลักสูตร การย้ายสาขาวิชา และการย้ายแผนการเรียน

6.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

7.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

8.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา 

9.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ของนิสิตระดับปริญญาเอก