เปลี่ยนภาษา :
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
   หน้าหลัก
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจของพนักงานในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้นิพนธ์ :
ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อช่วยในการทรงตัวและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ผู้นิพนธ์ :
อาทิตยา วังวนสินธุ์
การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา
ผู้นิพนธ์ :
รุ่ง วงศ์วัฒน์
ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอ และหลังจากการทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงาน
ผู้นิพนธ์ :
ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
The Effectiveness of Alcohol Drinking Behavior Reduction Program among Thai Female Farmers
ผู้นิพนธ์ :
Pattanawadee Pattanathaburt
อ่านทั้งหมด

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :