กฏระเบียบและข้อบังคับสำหรับนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
     (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
     (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2548

 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินิสิตที่จะออก
     ฝึกปฏิบัติ งานวิชาชีพสาธารณสุข

 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับย้ายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
     (ขส.มน.)

 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การมอบรางวัลให้ผู้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต
     ระดับปริญญาตรี

 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และ
     อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
     และคอมพิวเตอร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การรับย้ายนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์