เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

21-Day Habit Theory กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งพฤติกรรมมีทั้งส่วนที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระทำได้โดยการนำเอาแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ  ความเป็นตัวของตัวเอง และเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล   การปรับพฤติกรรมสามารถ          ทำได้ 2 ทางคือ  บุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองและบุคคลถูกบุคคลอื่นปรับพฤติกรรม    ทั้ง 2 วิธีใช้หลักและกระบวนการเดียวกัน  เพียงแต่ว่าวิธีแรกนั้นบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทั้งหมด  ในขณะที่วิธีที่สองบุคคลอื่นจะเป็นผู้ดำเนินการปรับพฤติกรรมให้ สำหรับบทความนี้จะนำเสนอระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง

จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Dr. Maxwell Maltz แพทย์ทางศัลยกรรมตกแต่ง ได้นำเสนอ ‘ทฤษฎีนิสัยใน 21 วัน’ หรือ             ‘21-Day Habit Theory’ ลงในหนังสือขายดีที่ชื่อว่า ‘Psycho-Cybernetics’ ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 โดยสาระสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ “การกระทำจะ “ตกผลึก” กลายเป็น “นิสัย” ได้ ต้องกระทำต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 21 วัน” และหัวใจสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ภาพลักษณ์ของตัวตน            ในจิต หรือ Self-Image คือ “เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนอย่างที่เราปรารถนาจะเป็นได้”   ต่อมามีอีกหลายนักคิดที่ศึกษาเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น Lally, P., et al. (2010) ได้ทำการศึกษาทดลองเพื่อตอบคำถามว่า เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเปลี่ยน(หรือเลิก)นิสัยติดตัวของเรา   ก็พบว่าจำนวนวันที่จะทำให้นิสัยถูกเปลี่ยนได้ค่อนข้างแน่ร้อยละ 95 คือ 66 วัน แต่มีโอกาสพัฒนาเป็นนิสัยได้ตั้งแต่ 18 – 254 วัน โดยระยะเวลาที่ต่างกันนี้มาจากความยากของกิจกรรมที่แตกต่างกัน               แต่ตัวเลข 21 วัน และ 21-Day Habit Theory ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนยังพูดถึงและนำมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากสุด ซึ่ง 21 วัน เป็นตัวเลขที่กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ค่อนข้างจูงใจให้คนรู้สึกมีความหวังในการที่จะเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง  ทฤษฎีนิสัยใน 21 วัน (21-Day Habit Theory) ของ Maxwell, M. (2013) ได้กล่าวไว้ว่า หากเราต้องการเสริมสร้างนิสัยที่ต้องการ ให้ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที/วัน กระทำสิ่งนั้นซ้ำๆ  อย่างต่อเนื่องจริงจังทุกวันเป็นเวลา 21 วัน ก็จะตกผลึกกลายเป็นพฤติกรรมถาวร  วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ได้กับหลากหลายเรื่อง เช่น เรื่องการรับประทาน การออกกำลังกายไปจนถึงเรื่องการปรับทัศนคติ  ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกเสพยาเสพติดซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาน  6 – 12 เดือน  

 

บทสรุป

หากบุคคลต้องการเปลี่ยนหรือสร้างนิสัยใหม่ๆ จะต้องกระทำพฤติกรรมนั้นซํ้าๆ กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน  โดยห้ามเว้นหรือขาดแม้แต่วันเดียวจนมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งกายและใจ สามารถเข้าใจตนและผู้อื่นด้วยจิตที่สงบนิ่ง ทำให้มีพลัง และเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้น และมีเงื่อนไขในการปฏิบัติ คือ

  1. ต้องมีวินัยและตั้งใจอย่างแน่วแน่ ทำติดต่อกันทุกวัน และหากพลาดไปสักวันหนึ่ง จะต้องเริ่มต้นวงจร 21 วันใหม่ทั้งหมด เพราะการทำซํ้าๆ เป็นการแก้นิสัย ไม่ใช่ทำเพื่อให้ผลสำเร็จในทันที
  2. เมื่อครบ 21 วันแล้วอาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จนกลายเป็นจิตใต้สำนึก

 

แหล่งที่มา:

Lally, P., Jaarsveld, V., Cornelia, H. M. Henry, W. W. Potts., & Wardle, J. (2010),

           How are habits formed: Modelling habit formation in the real world.

            Eur. J. Soc. Psychol., 40: 998–1009.

Maxwell, Maltz. (2013). Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life.

Retrieved from http://www.thaihealth.or.th/data/ecatalog/202/pdf/202.pdf

เมื่อวันที่ : 4 กันยายน 2561
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :