เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

พระสงฆ์มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ มีการฉันอาหาร 2 มื้อ ตามที่พุทธศาสนิกชนเป็นผู้ถวายอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีรสชาติหวาน มัน และเค็ม อาหารในกลุ่มนี้ หากรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไต เบาหวาน ความดัน และหลอดเลือดตามมาได้ นอกจากนี้ พระสงฆ์มีวัตรปฏิบัติ ต้องงดอาหารมื้อเย็น พระสงฆ์หลายรูปไม่ค่อยได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ เนื่องจากปัญหาของความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงนามประกาศใช้ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ฉบับแรกของประเทศไทย" เมื่อปลายปี 2560 โดยมีความมุ่งหวังใช้เป็นกรอบในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีสุขภาพดี อายุขัยยืนยาว ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี้มีหลักปฏิบัติประกอบด้วย 5 หมวด 37 ข้อคือ หมวดที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์แห่งชาติ, หมวดที่ 2 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย, หมวดที่ 3 ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย, หมวดที่ 4 บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม และหมวดที่ 5 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ

การดำเนินงานตามธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติได้กำหนดให้ดำเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยอาศัยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน คือ

1) พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย

2) ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ

 3) บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนทุกคน ควรพึงระลึกถึงสุขภาพของพระสงฆ์เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจ สามารถปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2560). ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก:

https://www.nationalhealth.or.th/node/2407

เมื่อวันที่ : 4 กันยายน 2561
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :