เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม:นำพาเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจปัญหา

เพื่อแก้ไขและต่อยอดทางความคิดให้กับสังคม

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากซึ่งมีผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพ นอกจากนี้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมยังมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดมลพิษจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้สารกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง การใช้สารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้ยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น มลพิษจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังได้ และจากการศึกษาในภาพรวมพบว่าสถานการณ์แนวโน้มรวมทั้งประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้แก่ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งปัญหาที่มีอยู่เดิม และ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งจะส่งผลต่อโรคระบบทางเดินอาหาร มลพิษทางอากาศ ปัญหาเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก โอโซน และ สารอินทรีย์ระเหยง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาความเจ็บป่วยในอาคาร[1] ทำให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ [2] มลพิษทางน้ำและดิน ซึ่งยังพบว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีปริมาณสูงโดยเฉพาะในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และ เมืองใหญ่ ซึ่งมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย สงคราม การจลาจล และ การชุมนุม จัดเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจ ชีวิต และ ทรัพย์สิน และส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประชาชน เช่นขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียชุมชน โดยก่อให้เกิดโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ [3] เป็นต้น นอกจากปัจจัยต่างๆภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ได้แก่ ปัญหามลพิษอากาศจากหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ป่าจากประเทศใกล้เคียง เช่น อินโดนีเซีย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลทำให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เช่น ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ และมาเลเรีย ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจมหาศาล และการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นครั้งคราว อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ เช่น โรคซาร์ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมถึงปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงจนส่งผลกระทบในบริเวณกว้าง ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยและประเทศต่างๆ

 จากข้อความข้างต้น ผู้อ่านคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นำพาให้เด็กๆนิสิต(เด็กรุ่นใหม่)ใส่ใจปัญหา

เพื่อแก้ไขและต่อยอดทางความคิดให้กับสังคม โดยนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชา           อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตระหนักถึงโทษต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการ โดยการเฝ้าระวัง ให้ความรู้ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้ “โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” โดยการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การล้างผักให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน ไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการให้ใช้วัสดุทดแทนจากปราศจากการใช้โฟม เช่นวัสดุจากชานอ้อย อีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ยังมีแนวคิดที่จะลดการใช้ขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นไปที่เรื่องการจัดการขยะ เด็กรุ่นใหม่พยายามปลูกฝัง ไปยังโรงเรียนต่างๆเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถนำมาเป็นทุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การกีฬา จากการขายขยะรีไซเคิลได้นั้น ทำให้เด็กรุ่นใหม่มีรายได้เสริมพร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อีกทั้งยังนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำมาทำนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิล เพื่อต่อยอดทางความคิดสู่การนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น การนำวัสดุรีไซเคิล มาทำโคมไฟ ชุดต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากการประกวดกิจกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้สังคมเน้นการลดใช้ขยะให้มากขึ้นและการนำขยะมาใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการขับเคลื่อนของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมและโลกให้น่าอยู่มากขึ้น จากการที่เรานำสิ่งของเหล่านี้มาใช้ประโยชน์และวัสดุที่ใช้นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลทำให้สังคมนั้นห่างไกลจากปัญหามลพิษอีกด้วย

 

อ้างอิง

[1] United States Environmental Protection Agency. 1996. Indoor Air Facts No. 4 Sick Building Syndrome. Air and Radiation Research and Development.

 [2] Takashi Takahashi, Mieko Goto, Haruno Yoshida, Hiroyuki Sumino and Hidenori Matsui. 2012. Infectious Diseases after the 2011 Great East Japan Earthquake. J Exp Clin Med. 4(1): 20-23.

[3]  B. Lee Ligon, PhD. 2006. Infectious Diseases that Pose Specific Challenges After Natural Disasters: A Review. Seminars in Pediatric Infectious Diseases.

เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :