เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 16 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ซึ่งมีคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีอาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดเสาหิน จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในชีวิต แก่บุคลากรและนิสิต ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ และบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการหาความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป ภายใต้วิสัยทัศน์ “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติและก้าวสู่ระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน การสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของภูมิภาค

 

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : คลิก

">
<p style=วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี

29 กรกฎาคม 2562

 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมวางพานพุ่มในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน เนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

">

พิธีเปิดโโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และท่าน รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน และได้รับความกรุณาจากทีมวิทยากรคุณกรรณิการ์ หนูสอน รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 คุณสมพงษ์ นาคพรมและคุณวัชรา จันทร์กระจ่างจากศูนย์สุขภาพจิตที่3 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ วันที่ 8 กันยายน 2562เวลา 9.00 น.

โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
  • พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
เมื่อวันที่ : 8 กันยายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :