เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ PH CAMP “ต้นกล้าผลิใบ สานสายใยสาธารณสุข” แก่นิสิตชั้นปีที่ 1โดยมีนิสิต และคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เข้าร่วม ในโครงการฯ โครงการ PH CAMP เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั้วของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปรับตัวจากการเป็นนักเรียน เข้ามาสู่การเป็นนิสิต ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางความคิด อารมณ์ สังคม และระเบียบวินัย เพื่อให้การดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีความรักใคร่กลมเกลียว เสริมสร้างความสามัคคี ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อไปในอนาคต

">
<p><span style=เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมผู้ปกครองนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำ 4 สาขาวิชา เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมผู้ปกครองนิสิตฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลของคณะฯ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา และทิศทางการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่ผู้ปกครองของนิสิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานที่เข้ารับการศึกษาที่คณะฯ จะสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไป

">
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขและความร่มเย็น แก่พสกนิกรไทย โดยทั่วหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทรงส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้มีแนวทางประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง และอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทที่มีต่อคณะฯ คือ การสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีม่วง เข้าร่วมในพิธีิ

 

 

">

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย โดยมีอาจารย์ภัทราพร บุญมี พร้อมคณาจารย์และบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณภัทร พานิชการและคณะ เป็นวิทยากรอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
เมื่อวันที่ : 8 มีถุนาคม 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :