เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p style=นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. ทีม Dream.Plan.Do โดยมี ดร.อนุสรา สีหนาทและอาจารย์นพวรรณ วัชรพุทธ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับ รางวัลชนะเลิศกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

2. ทีม PPE COVID SAFETY โดยมี ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ในการเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 พลังไอเดียทะยานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที่ 20 จัดโดยสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

">

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และให้โอวาทแก่นิสิต โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ 4 จาก 4 กลุ่มสาขาวิชา เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งในโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อทิศทางการสาธารณสุขไทยจากปัจจุบันสู่อนาคตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม แนะนำแนวทาง
และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มีสมรรถนะ มีศักยภาพในการที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านการสาธารณสุข เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

  • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :