เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขและความร่มเย็น แก่พสกนิกรไทย โดยทั่วหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทรงส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้มีแนวทางประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง และอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทที่มีต่อคณะฯ คือ การสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีม่วง เข้าร่วมในพิธีิ

 

 

">
<p style=ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Human Sciences, The University of Western Australia

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิต นำคณาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Human Sciences, The University of Western Australia ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการให้บริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุธิชาติ มงคล ผอ.รพ.สต.สระโคล่ บุคลากร อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการให้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้ทราบถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตต่างๆ ของประชาชน อาทิเช่น 1) การเยี่ยมชมโรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ที่มีในพื้นที่ 2) การเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ 3) การเยี่ยมชมการจัดการขยะโรงงานรับซื้อของเก่า เพื่อให้ประชาชนนำขยะต่างๆ มารีไซเคิ้ลอย่างถูกวิธี 4) การเยี่ยมชมร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากการรีไซเคิ้ลยางรถยนต์เก่า 5) การเยี่ยมชมการสาธิตการสีข้าวภายในโรงสีข้าวของชุมชน 6) การเยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไป

">

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มาเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งลงพื้นที่่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า ของโครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กอายุ 6 ถึง 14 ปีในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอายุตั้งแต่ 6 -14 ปี และประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเป็นผู้พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยการเคลื่อนไหวออกแรง แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะทีมวิจัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับ นายพิเชษฐ์ หมอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

  • โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ
  • โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ
  • โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ
  • โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ
  • โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ
เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :