เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p style=นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. ทีม Dream.Plan.Do โดยมี ดร.อนุสรา สีหนาทและอาจารย์นพวรรณ วัชรพุทธ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับ รางวัลชนะเลิศกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

2. ทีม PPE COVID SAFETY โดยมี ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ในการเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 พลังไอเดียทะยานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที่ 20 จัดโดยสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

">

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Human Sciences, The University of Western Australia

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิต นำคณาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Human Sciences, The University of Western Australia ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการให้บริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุธิชาติ มงคล ผอ.รพ.สต.สระโคล่ บุคลากร อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการให้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้ทราบถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตต่างๆ ของประชาชน อาทิเช่น 1) การเยี่ยมชมโรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ที่มีในพื้นที่ 2) การเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ 3) การเยี่ยมชมการจัดการขยะโรงงานรับซื้อของเก่า เพื่อให้ประชาชนนำขยะต่างๆ มารีไซเคิ้ลอย่างถูกวิธี 4) การเยี่ยมชมร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากการรีไซเคิ้ลยางรถยนต์เก่า 5) การเยี่ยมชมการสาธิตการสีข้าวภายในโรงสีข้าวของชุมชน 6) การเยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไป

 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
เมื่อวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :