เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นประเพณีอันดีงามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นิสิต ได้มีความรู้ทั้งในการศึกษาเล่าเรียน และการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่ศิษย์พึงมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความรัก ความเมตตา และเป็นการสร้างความใกล้ชิดผูกพันธ์ต่อคณาจารย์และนิสิต ภายในคณะฯ ณ ห้อง QS4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

">
<p style=NU Open House คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Open House เปิดบ้านคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลต่างๆ ของทางคณะ ให้แก่นิสิตที่เข้ามาใหม่่ ได้ทราบถึงข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ 4 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาพูดคุยแนะนำการปฏิบัติตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติงาน ตอบข้อสังสัย จากคณาจารย์ตัวแทนนิสิตรุ่นพี่ และเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชา ภายในอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

">
<p><span style=เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ PH CAMP “ต้นกล้าผลิใบ สานสายใยสาธารณสุข” แก่นิสิตชั้นปีที่ 1โดยมีนิสิต และคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เข้าร่วม ในโครงการฯ โครงการ PH CAMP เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั้วของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปรับตัวจากการเป็นนักเรียน เข้ามาสู่การเป็นนิสิต ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางความคิด อารมณ์ สังคม และระเบียบวินัย เพื่อให้การดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีความรักใคร่กลมเกลียว เสริมสร้างความสามัคคี ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อไปในอนาคต

">
<p><span style=เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมผู้ปกครองนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำ 4 สาขาวิชา เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมผู้ปกครองนิสิตฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลของคณะฯ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา แนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา และทิศทางการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่ผู้ปกครองของนิสิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานที่เข้ารับการศึกษาที่คณะฯ จะสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไป

">

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Human Sciences, The University of Western Australia

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิต นำคณาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Human Sciences, The University of Western Australia ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการให้บริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุธิชาติ มงคล ผอ.รพ.สต.สระโคล่ บุคลากร อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการให้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้ทราบถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตต่างๆ ของประชาชน อาทิเช่น 1) การเยี่ยมชมโรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ที่มีในพื้นที่ 2) การเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ 3) การเยี่ยมชมการจัดการขยะโรงงานรับซื้อของเก่า เพื่อให้ประชาชนนำขยะต่างๆ มารีไซเคิ้ลอย่างถูกวิธี 4) การเยี่ยมชมร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากการรีไซเคิ้ลยางรถยนต์เก่า 5) การเยี่ยมชมการสาธิตการสีข้าวภายในโรงสีข้าวของชุมชน 6) การเยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไป

 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
 • Visitors from School of Human Sciences, The University of Western Australia
เมื่อวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :