หากมีข้อสงสัยติดต่อที่หน่วยบุคคล-คุณศิรดา ยุวรรณศิริ โทร : 7330 <ปรับปรุงข้อมูล 17-6-2562>

1. ประกาศ กพอ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2560
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. หลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง 2560 โดยย่อ
4. ผังการขอรับการประเมินพร้อมระบุเอกสารประกอบ
5. แบบฟอร์ม กตว 1. ขอถ่ายวิดีโอการสอน
6. แบบฟอร์ม กตว 2. ขอประเมินการสอน
7. แบบฟอร์ม กตว 3. ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
8. แบบก.พ.อ. พ.ศ.2560
9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม2560
10. รูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2561
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
14. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
15. สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่

                                                                                                                                                                                     BY@ITPR-PLAN&POLICY-PH-NU