หากมีข้อสงสัยติดต่อที่หน่วยบุคคล-คุณศิรดา ยุวรรณศิริ โทร : 7330 <ปรับปรุงข้อมูล 05-11-2561>

1. ประกาศ กพอ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2560
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. หลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง 2560 โดยย่อ
4. ผังการขอรับการประเมินพร้อมระบุเอกสารประกอบ
5. แบบฟอร์ม กตว 1. ขอถ่ายวิดีโอการสอน
6. แบบฟอร์ม กตว 2. ขอประเมินการสอน
7. แบบฟอร์ม กตว 3. ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
8. แบบก.พ.อ. พ.ศ.2560
9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม2560
10. รูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

                                                                                                                                                                                     BY@ITPR-PLAN&POLICY-PH-NU