1. ตัวอย่าง บันทึกข้อความการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม
2. ตัวอย่างขอสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ
3. แบบคำร้องการขอเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. แบบใบลาไปต่างประเทศ
5. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
6. แบบฟอร์มใช้รถ
7. แบบฟอร์มยกเลิกไปราชการ
8. ใบสมัครงาน
9. เปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการ
10. ฟอร์มใบลา
11. ฟอร์มยกเลิกวันลา
12. หนังสือรับรองความประพฤติ
13. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ

                                                                                                                                   BY@ITPR-PLAN&POLICY-PH-NU