ภาษา :

สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ตลอดจนเป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดจนเป็นแหล่งบริการวิชาการและบริการสุขภาพให้กับประชาชน โดยเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

โดยเปิดให้บริการด้านสุขภาพ และการทำเวชปฏิบัติด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้มารับบริการจะได้รับการซักประวัติ, การตรวจร่างกาย, การวินิจฉัยโรค เพื่อนำไปสู่การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับอาการเจ็บป่วย/ตรงตามธาตุเจ้าเรือนของแต่ละคน โดยการบริการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย

-การซักประวัติ, ตรวจร่างกาย และการวินิจฉัยโรค

-การหัตถบำบัด (สายราชสำนัก) หมายถึง การนวดตามแนวเส้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ และกดจุดเฉพาะเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโรค/อาการของผู้ป่วย

-การประคบสมุนไพร หมายถึง การใช้ลูกประคบสมุนไพรร้อน ประคบ กด คลึง บนร่างกายเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโรค/อาการผู้ป่วย

-การอบสมุนไพร หมายถึง การอบไอน้ำที่ได้จากการต้มสมุนไพร เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโรค/อาการผู้ป่วย

-การดูแลมารดาหลังคลอด หมายถึง การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์

แผนไทยเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอดให้คืนสู่ภาวะปกติ

-การจ่ายยาสมุนไพร หมายถึง การปรุงยา/การจ่ายยาสมุนไพร เพื่อบำบัดรักษาโรคหรือกลุ่มอาการ

ต่างๆ โดยมีรายการยาสมุนไพรจากบัญชียาหลักแห่งชาติ และการปรุงยาเฉพาะราย (ยาต้มสมุนไพร)

-การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

            

 
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :