ภาษา :

 

บุคลากรงานบริการวิชาการ
 
   วรางคณา ทรวงกำเนิด 
  หัวหน้างานบริการการศึกษา 
                                                        โทรศัพท์ : 7343
     
                
 พิชชา สุขใส  
     ผู้ประสานงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(เทียบโอน)
 โทรศัพท์ : 7343
                
                        วาสนา พุฒทอง 
ผู้ประสานงาน
กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
 โทรศัพท์ : 7343
        
    ชัชฎาภรณ์ สิงห์ลอ  
ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
 โทรศัพท์ : 7340
       
              
     นุชนพัฒน์ จอมสืบ
ผู้ประสานงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 โทรศัพท์ : 7446
                
      ณัฐธีรา มณีกาศ  
ผู้ประสานงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 โทรศัพท์ : 7446
   
    สุดารัตน์ คำบรรลือ 
ผู้ประสานงานกลุมสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 โทรศัพท์ : 7340
     
 
                  
    สุดารัตน์ โสภา 
  ผู้ประสานงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิและผู้ประสานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนิสิต
 โทรศัพท์ : 7343
 
     
 
    
 
 

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :