ภาษา :

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม  :         สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

                             Master of Public Health

     ชื่อย่อ   :         ส.ม.

                            M.P.H

วัตถุประสงค์หลักสูตร

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

     1) มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์พื้นฐานด้านการสาธารณสุข ได้แก่ นโยบายและการจัดการสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย และระบาดวิทยา

      2) มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเข้าใจปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพในบริบทที่มีความหลากหลาย รวมถึงการปรับตัวให้ตอบสนองต่อประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม

      3) เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

      4) มีความรู้ ความสามารถด้านการคิดเชิงระบบในการวางแผนงานและโครงการ และการประเมินผล

      5) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุข

      6) เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

        2)    มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

        3)    กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

        4)    มีหลักฐานประกอบการสมัครเป็นโครงร่างการวิจัยหัวข้อที่สนใจ ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         5)    กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1 และ 3 ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมานำเสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับย่อแก่คณะกรรมการคัดเลือกฯ

          2) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบการศึกษาและระยะเวลาศึกษา

          - นิสิตจะต้องศึกษารายวิชาตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต โดยในชั้นปีที่ 1 จะศึกษารายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับ จำนวน 9 วิชา รวม 24 หน่วยกิต รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 1 รวม 3 หน่วยกิต และในชั้นปีที่ 2 จะศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 และ 3 รวม 9 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :